NYSDA Basic Trial Skills Program

NYSDA 2018 Basic Trial Skills Program

DATE: June 17-22, 2018
PLACE: Skidmore College, Saratoga, NY
REGISTRATION DEADLINE: May 17, 2018

CLICK HERE FOR REGISTRATION FORM